Veelgestelde vragen

# Krijg antwoord op al je vragen

Heb je vragen over ons, de fysiotherapeut of onze werkzaamheden? Of heb je een vraag over behandelingen, soorten fysiotherapie of vergoedingen van je zorgverzekeraar? 

Hieronder proberen we je deze zaken zo helder mogelijk uit te leggen.

 

Fysiotherapie en het eigen risico, hoe zit dat?

Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplicht Eigen Risico. Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2021 €385.

Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

Reguliere fysiotherapeutisch zorg wordt vergoedt vanuit de aanvullende zorgverzekering en valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen indien de aanvullende verzekering niet toereikend is. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen vergoedt vanuit de basisverzekering, hiervoor geldt wel het Eigen Risico. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie.  Voor heup of knieartrose worden er 12 behandelingen vergoedt vanuit de basisverzekering. Het Eigen Risico wordt dan wel eerst aangesproken. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Wanneer is er sprake van een chronische indicatie?

Er is vaak verwarring tussen een chronische klacht (of aandoening) en een chronische indicatie voor fysiotherapie. Wanneer u lang klachten ervaart, wil dit niet zeggen dat u ook een chronische indicatie heeft voor fysiotherapie. Ook als uw huisarts bepaald dat uw aandoening chronisch is, is het niet altijd zo dat deze voorkomt op de lijst van de overheid met chronische indicaties voor fysiotherapie.

Alleen wanneer uw aandoening voorkomt op de lijst die door de overheid is samengesteld, spreken we van een chronische indicatie. Alleen dan komen uw behandelingen in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering.

Uw fysiotherapeut kan u vertellen wanneer u in aanmerking komt voor een chronische indicatie.

Verzekerd maar toch een rekening, hoe kan dat?

Dit kan gebeuren wanneer u een chronische indicatie heeft en niet genoeg aanvullend verzekerd bent. De eerste 20 behandelingen bij een chronische indicatie worden vergoed vanuit uw basispakket MAAR, de eerste kosten in het jaar die vergoed worden uit het basispakket worden afgetrokken van uw eigen risico, in 2021 is dat minimaal 385 euro (met uitzondering van kosten voor de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.

Bijvoorbeeld:

U heeft een aanvullende verzekering die 12 behandelingen fysiotherapie per jaar vergoedt. U heeft een verwijzing voor fysiotherapie met daarop een chronische indicatie vermeld. De eerste 20 behandelingen vallen hierdoor onder de aanvullende verzekering. U heeft echter een aanvullende verzekering die 12 behandelingen vergoedt. Uw zorgverzekeraar zal de eerste 12 behandelingen vergoeden (vanuit de aanvullende verzekering). Behandeling 13 tot en met 20 moet u zelf betalen. Vanaf behandeling 21 vergoedt uw zorgverzekeraar de behandelingen weer (vanuit de basisverzekering). Of er op uw verwijzing een chronische indicatie staat vermeld controleren wij uiteraard voor u. Wij zullen dit dan ook op de juiste manier bij uw zorgverzekeraar declareren. U hoeft dit niet zelf in de gaten te houden.

Ondanks dat u een chronische indicatie heeft, kan het voorkomen dat u toch op uw verzekeringsoverzicht ziet dat u behandelingen voor fysiotherapie moet betalen. Dit komt meestal in het begin van een kalenderjaar voor. Omdat een chronische indicatie ten laste komt van de basisverzekering, wordt aan het begin van een kalenderjaar het Eigen Risico aangesproken. 

Heb ik een verwijsbrief van de huisarts/specialist nodig?

Nee, maar in sommige gevallen wel. 

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Er zijn vier mogelijkheden:

 1. Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut zal u adviseren over een passende oplossing
 2. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende fysiotherapeut zijn, maar ook bij een collega die gespecialiseerd is in een deel van het vakgebied (manuele therapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, bekkentherapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie etc)
 3. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaald of de fysiotherapeut gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling. (Het inwinnen van informatie gaat in overleg met u.)
 4. Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij/zij zal u verwijzen naar uw huisarts. De fysiotherapeut neemt contact op met uw huisarts om hem/haar te informeren. (Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.)

BELANGRIJK

Bij een chronische indicatie of een behandeling aan huis  een verwijzing van uw huisarts of specialist noodzakelijk.

Ben ik verzekerd voor fysiotherapie en hoe vaak mag ik komen?

Dit zijn vragen die we vaak krijgen en een eenzijdig antwoord is niet mogelijk. 

Fysiotherapie wordt vergoedt vanuit de aanvullende verzekering met uitzondering vanaf de 21e behandeling bij een chronische indicatie. Zie kopje chronische indicatie.

De aanvullende verzekering is geen verplichte verzekering en u kunt ook kiezen uit verschillende varianten. Deze varianten hebben elk een ander aantal fysiotherapeutische behandelingen in het pakket. Hoeveel u vergoedt krijgt staat in uw polis, uw fysiotherapeut kan u ook hier over inlichten.

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten wordt fysiotherapie niet vergoed.


Tarieven

Tarieven 2024

Zitting fysiotherapie € 45,54
Zitting fysiotherapie aan huis € 61,43
Zitting fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag € 53,48
Zitting kinderfysiotherapie € 61,43
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 77,31
Zitting kinderfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag € 69,37
Instructie/overleg ouders € 61,43
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch verslag € 45,54
Zitting manueel therapie € 61,43
Zitting manueel therapie aan huis € 77,31
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 79,96
Lange zitting € 61,95
Screening en intake € 68,84
Intake en onderzoek na verwijzing € 68,84
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 84,73
Intake en onderzoek na verwijzing incl. inrichtingstoeslag € 76,78
Niet nagekomen afspraak  € 45,54

 

 

Elleboogkrukken huren of kopen

Huren - 1 week €   4,68
Huren - 2 week €   8,32
Huren - 4 weken € 15,60
Huren - 6 weken € 20,80
Kopen                                                                € 35,00

                

 

Klachtenregeling

De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Kijk op deze site voor meer informatie:

https://www.defysiotherapeut.com/klachtenregeling/klachtenregeling/

Privacy Policy

Fysiotherapie De Binder hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie De Binder houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie De Binder zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie De Binder verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

-          Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

-          Facturering van behandelingen en abonnementen;

-          Bedrijfsgegevens vastleggen t.b.v. leveren materialen/ diensten

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De (behandel)overeenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie De Binder de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Adres en postcode;

-          (Zakelijk) Telefoonnummer;

-          (Zakelijk) E-mailadres;

-          Geslacht;

-          Geboortedatum;

-          Gezondheidsgegevens;

-          Verzekeringsgegevens;

-          BSN;

-          ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie De Binder opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).


Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie De Binder verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Verwijzing;

-          Tussenevaluatie en eindrapporten;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie De Binder de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Instelling;

-          E-mailadres;

-          Telefoon;

-          AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie De Binder opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie De Binder verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie De Binder  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Adres

-          Woonplaats

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie De Binder opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie De Binder verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;

-          Salariëring.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De arbeidsovereenkomst;

-          Salarisadministratie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie De Binder  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Adres;

-          Woonplaats;

-          AGB-nummer;

-          BIG-nummer;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geboortedatum;

-          Salarisgegevens;

-          Kopie ID;

-          BSN-nummer;

-          Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie De Binder opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-          Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

-          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-          Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

-          Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

-          Het verwerken van declaraties of banktransacties;

-          Het toesturen van huiswerkoefeningen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Fysiotherapie De Binder bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Fysiotherapie De Binder  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

·         Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek mee te nemen, ook als u wordt behandeld in de oefenzaal.
 • Maak de trainingsapparatuur na gebruik met uw handdoek schoon.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

·         De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

 • Wilt u bij parkeren van fiets, rollator, scootmobiel of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt, geschiedt dit geheel op eigen risico.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

·         Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.

 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

·         De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.

 • U wordt geacht op de hoogte te zijn van uw polisvoorwaarden die uw zorgverzekering stelt.
 • Daarbij draagt u de financiële verantwoordelijkheid voor de behandelingen die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Heeft u eventuele vragen over uw polisvoorwaarden kunt u deze altijd stellen aan uw fysiotherapeut.
 • U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Wij zijn anders genoodzaakt kosten voor deze behandeling bij u in rekening te brengen.
 • De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de "modelregeling fysiotherapeut-patiënt" van het KNGF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.